Целта на проекта беше да се обучат 300 специалисти (съдии, прокурори, служители на правоприлагащите органи, финансови служители и служители по съответствието и членове на гражданското общество/НПО) от отговарящите на условията държави членки на ЕС, и страните кандидатки за това как ефективно да противодействат на трафика на хора от гледна точка, която насърчава по-доброто сътрудничество между държавите членки, с акцент върху борбата с безнаказаността, засилването на финансовите разследвания и намаляването на търсенето. За да постигнат тази цел, ERA и нейните партньори организираха шест практически ориентирани обучителни дейности в цяла Европа от март 2020 г. до юни 2023 г. Презентациите на семинарите, съпътстващата документация, както и помощните модули за електронно обучение са на разположение в специалната секция на сайта.


Съфинансирано от Европейския съюз