Hands tied up with chains against blue skyТрафикът на хора (ТХ) е престъпление, предизвикано от високите печалби и от търсенето, което насърчава всички форми на експлоатация. Това е приоритетна област на престъпност от цикъла на политиката на ЕС за периода 2018-2021 г. за борба с организираната и тежката международна престъпност, с акцент върху всички форми на експлоатация.

Съобщението на Европейската комисия „Докладване относно последващите действия във връзка със Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и набелязване на допълнителни конкретни действия „(„Съобщение от 2017 г.“) определя като приоритет прекъсването на бизнес модела и разплитането на веригата на трафика на хора, включително чрез противодействие на културата на безнаказаност, която преобладава както за извършителите, така и за ползвателите.

Борбата с културата на безнаказаност (не само за престъпниците, но и за експлоататорите и ползвателите на услугите на жертвите), която насърчава трафика на хора, продължава да бъде политическо предизвикателство за изкореняването на това явление. Проследяването на парите по цялата верига на трафика на хора е от решаващо значение за превръщането на трафика на хора във „високорисково, нискодоходно“ престъпление.

Вторият доклад за напредъка също така показа необходимостта от мултидисциплинарен подход за прекъсване на веригата на трафика на хора, включващ сътрудничество между широк кръг участници, и изтъкна, че са необходими допълнителни усилия за противодействие на безнаказаността, като се гарантира, че лицата, които експлоатират и злоупотребяват с жертвите, ще бъдат изправени пред съда.

Освен това в третия доклад за напредъка се подчертава необходимостта от по-силен акцент върху въздействието на пандемията от COVID-19 върху генерирането на незаконни печалби и засилването на престъпните дейности, което изостря уязвимостта на хората по отношение на трафика на хора, включително в областта на сексуалната и трудовата експлоатация. Нововъзникващите модели показват, че използването на интернет, социалните медии и внедряването на нови технологии на много етапи от веригата на трафика — от набирането до прехвърлянето на незаконни средства — става все по-важно и трябва да се обърне по-голямо внимание.