Обща цел

Основната цел на проекта беше да се обучат около 300 специалисти от ЕС (главно съдии, прокурори, служители на правоприлагащите органи, финансови служители и служители по съответствието и членове на гражданското общество/НПО) как ефективно да противодействат на трафика на хора от гледна точка, която насърчава по-доброто сътрудничество между държавите членки. Европейското законодателство, стандарти и форми на сътрудничество, които се прилагат в областта на трафика на хора, бяха обсъдени и оценени. Това беше направено по-специално във връзка със засилването на разследванията, включително разследванията, водени от разузнаването, и наказателните преследвания за разбиване на веригата на трафика на хора. Освен това бяха разгледани и финансовите разследвания на трафика на хора и разбиването на бизнес модела на престъпниците. Инициативите за превенция, включително намаляването на търсенето на трафик, също бяха разгледани и поставени в по-широкия контекст на културата на безнаказаност, която преобладава както по отношение на извършителите, така и на ползвателите. Семинарите поставиха трите основни елемента на разследванията и наказателните преследвания, финансовите разследвания и инициативите за превенция и безнаказаността в по-широкия контекст на различните форми на трафик на хора, т.е. сексуална експлоатация и трудова експлоатация.

Специфични цели

 • Представени и анализирани мерки, инструменти и методологии, насочени към засилване на
  • разследвания, включително финансови и разузнавателни разследвания
  • наказателните преследвания в областта на трафика на хора, като се гарантира, че сред практикуващите юристи се подобрява познаването на инструментите за събиране на доказателства с цел увеличаване на броя на наказателните преследвания и присъдите, като същевременно се намалява зависимостта от свидетелските показания на жертвите.
 • Подобрено сътрудничество чрез изграждане на капацитет, включително семинари за създаване на съвместни екипи за разследване.
 • Засилено трансгранично правоприлагане и съдебни операции, включително трансгранично сътрудничество и разследвания.
 • Помощ за намаляване на трафика на хора, осъществяван чрез кибернетични средства, и по-добро използване на технологиите за предотвратяване и борба с трафика на хора.
 • Обмен на най-добри практики и експертен опит по отношение на наказателните преследвания и присъдите в областта на трафика на хора, включително с оглед на криминализирането на използването на услуги, предоставяни от жертви на трафик на хора. При това бяха взети предвид основните установени модели и те бяха съобразени с развитието на умения и знания относно различните форми на експлоатация, особено променящия се начин на действие по отношение на трафика на хора, както и специфичния профил на жертвите, с акцент върху уязвимите групи, по-специално жените и децата.
 • Увеличаване на достъпа чрез мултидисциплинарни курсове за обучение в областта на трафика на хора, включително общи събития за правоприлагащите органи, съдебната система и националните компетентни органи и гражданското общество.
 • Подобрени знания и обучение, предлагани чрез работни ателиета по време на всеки семинар, както и чрез модули за онлайн обучение.
 • Улеснено участие на гражданското общество в предотвратяването на трафика на хора, чрез разплитане на трафикантската верига.