Γενικός Στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να εκπαιδεύσει περίπου 300 επαγγελματίες της ΕΕ (κυρίως δικαστές, εισαγγελείς, αξιωματούχους επιβολής του νόμου, αξιωματούχους οικονομικών και συμμόρφωσης και μέλη της κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ) στον τρόπο αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων από μια προοπτική που ενθαρρύνει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών κράτη. Συζητήθηκε και αξιολογήθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα πρότυπα και οι μορφές συνεργασίας που εφαρμόζονται στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων. Αυτό έγινε ιδιαίτερα σε σχέση με την εντατικοποίηση των ερευνών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στις πληροφορίες, και τις διώξεις για την εξάρθρωση της αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, εξετάστηκαν οικονομικές έρευνες για την εμπορία ανθρώπων και τη διατάραξη του επιχειρηματικού μοντέλου των εγκληματιών. Οι πρωτοβουλίες πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ζήτησης για εμπορία ανθρώπων, εξετάστηκαν επίσης και τοποθετήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της κουλτούρας της ατιμωρησίας που επικρατεί τόσο για τους δράστες όσο και για τους χρήστες. Τα σεμινάρια τοποθετούσαν τα τρία κύρια στοιχεία των ερευνών και των διώξεων, των οικονομικών ερευνών και των πρωτοβουλιών πρόληψης και της ατιμωρησίας στο ευρύτερο πλαίσιο των διαφόρων μορφών εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Συγκεκριμένοι στόχοι

 • Παρουσίαση και ανάλυση μέτρων, εργαλείων και μεθοδολογίας με στόχο την εντατικοποίηση
  • έρευνες, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ερευνών και ερευνών που βασίζονται σε πληροφορίες
  • διώξεις στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, διασφαλίζοντας ότι ενισχύεται η γνώση των εργαλείων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την αύξηση των διώξεων και των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των ασκούμενων, ενώ μειώνεται η εξάρτηση από τις μαρτυρίες των θυμάτων.
 • Βελτιωμένη συνεργασία μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων για τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας.
 • Ενισχυμένες διασυνοριακές πράξεις επιβολής του νόμου και δικαστικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας και ερευνών.
 • Βοηθά στη μείωση της εμπορίας ανθρώπων που ενεργοποιείται από τον κυβερνοχώρο και στην καλύτερη χρήση της τεχνολογίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
 • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τις διώξεις και τις καταδίκες στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων ενόψει της ποινικοποίησης της χρήσης υπηρεσιών που απαιτούνται από θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αυτό έλαβε υπόψη τα κύρια μοτίβα που εντοπίστηκαν και προσαρμόστηκε για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με διάφορες μορφές εκμετάλλευσης, ιδίως τον μεταβαλλόμενο τρόπο λειτουργίας όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, καθώς και το ειδικό προφίλ των θυμάτων, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, συγκεκριμένες γυναίκες και παιδιά.
 • Αυξημένη προσέγγιση μέσω διεπιστημονικών μαθημάτων κατάρτισης για την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων κοινών εκδηλώσεων για την επιβολή του νόμου, το δικαστικό σώμα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών.
 • Ενισχυμένη γνώση και εκπαίδευση που προσφέρεται μέσω εργαστηρίων κατά τη διάρκεια κάθε σεμιναρίου, καθώς και διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων.
 • Διευκόλυνε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων με τη διελεύκανση της αλυσίδας εμπορίας ανθρώπων.