Cel ogólny

Głównym celem projektu było przeszkolenie około 300 specjalistów z UE (głównie sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy organów ścigania, urzędników ds. finansów i zgodności z prawem oraz członków społeczeństwa obywatelskiego/organizacji pozarządowych) w zakresie skutecznego zwalczania procederu handlu ludźmi z perspektywy zachęcającej do lepszej współpracy między państwami członkowskimi. Omówiono i oceniono europejskie ustawodawstwo, standardy i formy współpracy stosowane w obszarze handlu ludźmi. Dokonano tego w szczególności w związku z intensyfikacją dochodzeń, w tym prowadzonych na podstawie wywiadu, oraz ściganiem mającym na celu rozbicie łańcucha handlu ludźmi. Ponadto zbadano także dochodzenia finansowe dotyczące handlu ludźmi i zakłócania modelu biznesowego przestępców. Przyjrzano się także inicjatywom zapobiegawczym, w tym ograniczaniu popytu na handel ludźmi umieszczając je w szerszym kontekście kultury bezkarności, która panuje zarówno w stosunku do sprawców, jak i osób korzystających z procederu. Seminaria umieściły trzy główne elementy dochodzeń i ścigania, dochodzeń finansowych i inicjatyw zapobiegawczych oraz bezkarności w szerszym kontekście różnych form handlu ludźmi, tj. wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy.

Cele szczegółowe

 • Przedstawiono i przeanalizowano środki, narzędzia i metodyki mające na celu intensyfikację następujących działań:
  • dochodzenia, w tym dochodzenia finansowe i wywiadowcze,
  • ściganie w obszarze handlu ludźmi, zapewnienie, że wśród praktyków zwiększy się wiedza na temat narzędzi gromadzenia dowodów w celu zwiększenia liczby postępowań karnych i wyroków skazujących, przy jednoczesnym ograniczeniu polegania na zeznaniach ofiar.
 • Lepsza współpraca poprzez budowanie potencjału, w tym warsztaty na temat tworzenia wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych.
 • Wzmocnione transgraniczne egzekwowanie prawa i czynności sądowe, w tym współpraca transgraniczna i dochodzenia.
 • Pomoc w ograniczaniu handlu ludźmi w cyberprzestrzeni i lepszym wykorzystaniu technologii w celu zapobiegania handlowi ludźmi i jego zwalczania.
 • Wymiana najlepszych praktyk i wiedzy specjalistycznej w zakresie ścigania i skazywania w obszarze handlu ludźmi, w tym w kontekście kryminalizacji korzystania z usług wymuszanych od ofiar handlu ludźmi uwzględniając główne zidentyfikowane wzorce i rozwijanie umiejętności i wiedzy na temat różnych form wyzysku, zwłaszcza zmieniającego się sposobu działania w przypadku handlu ludźmi, a także specyficznego profilu ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem grup bezbronnych, w szczególności kobiet i dzieci.
 • Zwiększony zasięg poprzez multidyscyplinarne kursy szkoleniowe na temat handlu ludźmi, w tym wspólne wydarzenia dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, właściwych organów krajowych i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zwiększony zasięg poprzez multidyscyplinarne kursy szkoleniowe na temat handlu ludźmi, w tym wspólne wydarzenia dla organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, właściwych organów krajowych i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Ułatwienie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zapobieganie procederowi handlu ludźmi poprzez przerwanie łańcucha handlu ludźmi.