Celem projektu było przeszkolenie 300 praktyków (sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy organów ścigania, urzędników ds. finansów i zgodności oraz członków społeczeństwa obywatelskiego/organizacji pozarządowych) z kwalifikujących się państw członkowskich UE i krajów kandydujących w zakresie skutecznego zwalczania procederu handlu ludźmi z perspektywy zachęcającej do lepszej współpraca między państwami członkowskimi, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania bezkarności, usprawnienia dochodzeń finansowych i osłabiania skali zjawiska handlu ludźmi. Aby osiągnąć ten cel, ERA i jej partnerzy zorganizowali w Europie od marca 2020 r. do czerwca 2023 r. sześć praktycznych wydarzeń szkoleniowych szkoleniowych. Prezentacje z seminariów, dokumentacja wprowadzająca oraz pomocnicze moduły e-learningowe są dostępne na dedykowanej podstronie.


Współfinansowane przez Unię Europejską